Page 14 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 14

BESTUURSZAKEN

NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD

De gemeenteraad nam, tijdens de zitting van 28 november en 19 december 2017, o.a volgende beslissingen:

Financiën                           Cultuur

  -- Volgende belastingen werden geheven voor het aanslag-   -- Guy De Kee mag gratis gebruik maken van het
   jaar 2018:                          Ontmoetingscentrum ter gelegenheid van het organise-
   - Algemene milieubelasting: 30 EUR per jaar per        ren van een sponsordag op 21 oktober 2018 ten gunste
     woning en/of woongelegenheid en/of per belastbare     van individueel lokaal talent op sportief vlak Glenn
     bedrijfsvestiging                     De Kee.
   - 1000 opcentiemen op de onroerende voorheffing
   - 7% aanvullende gemeentebelasting op de        Politie, brandweer en
     personenbelasting                  veiligheid

  -- Voor het OCMW Zulte nam de gemeenteraad kennis van:    -- Vanaf 1 januari 2019 zal het grondgebied van de politie-
   - de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019        zone Deinze-Zulte uitbreiden met het grondgebied van
   - de wijziging van het budget 2017              Nevele. Dit is een gevolg van de fusie tussen Stad Deinze
   - het budget 2018                       en gemeente Nevele.

  -- De gemeenteraad stelde de wijziging van het meerjaren- Onderwijs
   plan 2014-2020 en het budget 2018 van de gemeente
   Zulte vast.                        -- In het kader van het flankerend onderwijsbeleid wordt
                                  aan Emmaüs Machelen, Leihoekstraat 7b, 9870 Zulte
Openbare werken en                         een toelage toegekend van 1.075 euro ter prefinanciering
patrimonium                             van de beloningsactiviteiten die georganiseerd worden
                                  in het kader van de projectnota Beloningsactiviteiten.
  -- De gemeenteraad gaat principieel akkoord met het
   heraanleggen van de parking in de Leihoekstraat. Ook  Volgende punten werden
   de samenwerkingsovereenkomst tussen Veneco², de     bijkomend aangebracht:
   Volkshaard en het Gemeentebestuur Zulte wordt princi-
   pieel goedgekeurd.                     -- door raadslid Michaël Devriendt, i.v.m. European
                                  Disability Card (N-VA-fractie)
Ruimtelijke ordening en
stedenbouw                            -- door raadslid Henk Heyerick, i.v.m. oprichting van
                                  een gemeentelijke denktank om visie te ontwikkelen
  -- De ruimtelijke uitvoeringsplannen:              omtrent de nieuwe gemeentelijke ruimtelijke ordening
   - RUP 28 – Sobinco-Lippens                  i.k.v. BRV (Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, Betonstop
   - RUP 31 – Cardiff Nv                     2040) (CD&V-fractie)
   - RUP 34 – Vlasbedrijf Delinco
   - RUP 35 – Vlasbedrijf Picavet               -- door raadslid Lieven Lippens, i.v.m. aankondiging
   - RUP 36 – Quintyn Gebroeders bvba werden definitief     wegenwerken (CD&V-fractie)
     aanvaard.

  -- Het verkavelingsontwerp met straattracé, ingediend
   door de heer Filip Feys voor Feys-Viaene bvba, met het
   oog op het bekomen van een vergunning tot creëren van
   8 loten aan de Warandestraat werd aangenomen.

    Wil je meer informatie over de (te nemen) beslissingen van de gemeenteraad? Op www.zulte.be – bestuur – gemeenteraad
    – gemeenteraadszittingen, kan je zowel de agenda als het verslag raadplegen.
    Je kan ook een vraag stellen. Het formulier hiervoor vind je op www.zulte.be – bestuur – gemeenteraad – vraag aan de
    gemeenteraad. Je richt je vraag aan de voorzitter van de gemeenteraad, Ward Baeten, ward.baeten@zulte.be, Centrumstraat 8,
    9870 Zulte-Olsene.
14 Infozulte maart-april 2018
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19