Page 10 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 10

EXTERNE ZAKEN

JEUGD

Animator worden op de speelpleinwerking?

Ben jij                             Inschrijven als animator op de speelpleinwerking kan heel
‚ gebeten én bezeten door de speelmicrobe?           snel en eenvoudig via het formulier ‘animator worden op het
‚ een creatieve duizendpoot met nieuwe en zotte ideeën?     speelplein zomer 2018’ op de website www.zulte.be/jeugd. De
‚ op zoek naar een leuke tijdsbesteding tijdens de       jeugddienst brengt jou daarna van alle praktische zaken op de
                                hoogte.
  zomervakantie?                        Op deze website vind je verder ook alle nuttige informatie voor
‚ 16 jaar of word je binnenkort 16 (in 2018)?          animatoren terug: de vrijwilligersvergoeding, de speelpleinpe-
                                riodes, de speelpleinlocaties, cursussen die je eventueel kan
Dan ben jij dé geschikte persoon om animator te worden bij de  volgen, ... .
speelpleinwerking!

Wordt ook jouw straat een ‘kleine speelstraat’?

Sinds 2015 biedt het gemeentebestuur de mogelijkheid om     Voldoet jouw straat aan deze voorwaarden? Denk je een meer-
kleine speelstraten te organiseren in juli en augustus (tussen derheid van de buurt warm te krijgen voor dit initiatief? Dien
14.00 en 20.00 uur). Straten die voldoen aan volgende voor-   dan een aanvraag in vóór 4 mei 2018. Het aanvraagformulier
waarden komen hiervoor in aanmerking:              (+ het verdere verloop van de aanvraagprocedure) vind je
                                terug op www.zulte.be/jeugd of kan je afhalen aan de balie
‚ Maximale snelheid in de straat is begrensd tot 50 km/uur.   vrije tijd op het gemeentehuis.
‚ De straat heeft een overheersend woonkarakter.
‚ Er is geen doorgaand verkeer (dit wil niet zeggen dat speel-

  straten enkel in doodlopende straten kunnen georgani-
  seerd worden, wel dat eventuele achterliggende straten
  bereikbaar moeten blijven).
‚ De straat wordt niet bediend door een geregelde dienst
  voor gemeenschappelijk vervoer (bijvoorbeeld bussen van
  De Lijn).
‚ Er zijn geen commerciële activiteiten of handelszaken in
  de straat gevestigd die hinder kunnen ondervinden bij de
  organisatie van een kleine speelstraat.
‚ Er is geen gemeentelijk speelterrein in de onmiddellijke
  omgeving van de straat.

10 Infozulte maart-april 2018
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15