Page 4 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 4

GRONDGEBIEDSZAKEN

MILIEU

Subsidies voor energiezuinige ingrepen

Wie wil niet besparen op energie? Investeren          3. Renteloze energielening voor inwoners
om je woning zo duurzaam mogelijk te maken            van Zulte
is alvast de eerste stap in de goede richting.
Je kan hiervoor rekenen op verschillende            Zulte heeft het Europese Burgemeestersconvenant onderte-
subsidies voor energiezuinige ingrepen.            kend en wil 20% minder CO2 uitstoten tegen 2020. De gemeen-
                                te wil de inwoners aanzetten om meer energiebesparende
1. Gemeentelijke subsidies                   maatregelen uit te voeren in hun woning, en dat doet ze door
                                de rentelast op energieleningen op zich te nemen.
Het gemeentebestuur van Zulte blijft inzetten op de subsidi-
ering van energiebesparende maatregelen. Het doel is zoveel  Inwoners die hun woning energiezuiniger willen maken, maar
mogelijk bestaande eengezinswoningen energiezuinig te     daar niet voldoende financiële middelen voor hebben, kunnen
maken tegen 2020.                       een renteloze energielening aanvragen via het Energiehuis
                                Veneco. Het maximum te ontlenen bedrag is 15.000 euro en
Voor alle bestaande eengezinswoningen, in gebruik genomen   de maximum terugbetaaltermijn voor particulieren is 8 jaar.
vóór 1 januari 1998, kan je subsidies aanvragen voor volgende
zaken:                             De rente voor deze energielening bedraagt normaalgezien 2%.
                                In het kader van haar klimaatdoelstellingen zal de gemeente
‚ het plaatsen van een zonneboiler door een aannemer;     de rentelasten overnemen van alle 2%-leningen die in 2018
‚ het plaatsen van een warmtepomp door een aannemer      worden opgenomen door particulieren op haar grondgebied.
‚ het plaatsen van een groendak;                Deze maatregel is beperkt in tijd omdat de Vlaamse overheid
‚ het isoleren van dak of zoldervloer door een aannemer of   de 2%-lening vanaf 1 januari 2019 afschaft. Daarna zullen
                                enkel sociale doelgroepen en niet-commerciële instellingen
  doe-het-zelver;                       nog energieleningen kunnen krijgen bij de energiehuizen.
‚ het na-isoleren van een bestaande buitenmuur via buiten-
                                Meer info, voorwaarden en aanvraagformulier via
  zijde en/of van een bestaande spouwmuur door een      www.veneco.be/vlaamse-energielening.
  aannemer.

Er wordt maximaal een premie van 300 euro verleend, voor
één of meerdere van de 5 bovenstaande maatregelen. De
premie is éénmalig. In de periode van 2014-2020 kan slechts
1 aanvraag per adres in Zulte worden ingediend. Voor de bere-
kening van de premie wordt 15% van alle factuurbedragen
samen in aanmerking genomen.

Meer info via www.zulte.be/milieuennatuur/
premiesensubsidies.

2. BENOveren en de burenpremie

Distributiebeheerder Eandis zet zijn schouders onder de
BENOveren-campagne van de Vlaamse overheid. Daarom
werd de burenpremie geïntroduceerd. Met de burenpremie
‘BENOveren’ 10 of meer inwoners van dezelfde gemeente
samen één of meerdere aspecten van hun woning. Ze krijgen
hiervoor advies en begeleiding van een BENOvatiecoach. Er
zijn al meer dan 55 erkende BENOvatiecoaches, verspreid over
Vlaanderen. Deze experten volgden een opleiding en werden
getest op technische kennis.

Meer info en aanmelding via www.eandis.be/burenpremie.

                                Na-isoleren van de buitenmuur via de buitenzijde.

4 Infozulte maart-april 2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9